Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Mooyman (en voorheen Mooyman & Partners Letselexpertise B.V.) verzamelt en verwerkt van haar cliënten en andere bezoekers van haar website.


Mooyman

De primaire diensten van Mooyman betreffen belangenbehartiging op het gebied van letselschade. Mooyman verleent buitengerechtelijke hulp aan slachtoffers van letselschade. Deze activiteiten vinden niet plaats via de websites maar via separate, beveiligde, omgevingen. Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze website. Via onze website kunnen bezoekers via formulieren vragen stellen en informatie aanvragen. Mooyman treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens, in het kader van deze privacyverklaring, zijn:

Mooyman

Hoge Mosten 12-14
4822 NH Breda
Tel: 079 – 346 0071
E-mail: privacy@mooyman.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Mooyman hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

  1. Bezoek website

Mooyman maakt op de websites gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem opgeslagen.

2.         Contactformulier website

Wanneer een bezoeker met behulp van een formulier op de website informatie opvraagt, zich in wilt schrijven voor onze nieuwsbrief of een vraag stelt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie. Mooyman gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren. Het opgegeven
e-mailadres kan tevens worden gebruikt voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven
(zie onder 3).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar privacy@mooyman.nl

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Mooyman passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

  • een intern autorisatieproces van onze medewerkers;
  • een interne procedure voor het omgaan met datalekken;
  • het maken van een dagelijkse back-up van onze database en
  • het toepassen van een versleutelde verbinding op onze servers.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Mooyman verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Mooyman optreden als verwerker van persoonsgegevens. In sommige gevallen kan het gaan om dienstverleners voor het verlenen van marketingactiviteiten. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via het privacyreglement.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Nadat u deze heeft bekeken, kunt u vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via privacy@mooyman.nl

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u daar vinden.

Vragen?
Wij hechten grote waarde aan uw mening. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop Mooyman met uw gegevens omgaat of wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan kunt u contact opnemen met ons via privacy@mooyman.nl